Dahi Kebab

Dahi Kebab

280

Category:

Deep fried yoghurt kebab.